പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കേരള സർക്കാർ ജോലി നേടാൻ അവസരം

0
627

പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അമിനിറ്റീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് (എം.എൽ.എ. ഹോസ്റ്റൽ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്) നിയമനം
കാറ്റഗറി നമ്പർ : 313/2021
ശമ്പളം : 17,500 – 39,500(PR)
ഒഴിവ്: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ (തിരുവനന്തപുരം-2, പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ

യോഗ്യത : 1. എസ്.എസ്.എൽ.സി. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. 2. ശാരീരിക ക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കണം

വയസ്സ് : 18-36 (രണ്ടു തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ, നിയമാനുസൃത ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും)

1. പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർ അപേക്ഷിക്കേണ്ട

2 .ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കായി പ്രത്യേകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലേക്ക് മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 22/09/2021

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : www.keralapsc.gov.in വിശദവിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം നോക്കുക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.