എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാം 2022 ജൂൺ 30 വരെ

0
928

2000 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ 2022 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ കഴിയാതെ റദ്ദായി പോയവർക്ക്( രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡിൽ പുതുക്കേണ്ട മാസം 10/1999 മുതൽ 01/2022 വരെ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക്) എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാം. 2022 ജൂൺ 30 വരെ ഓൺലൈനായും നേരിട്ടും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രത്യേക പുതുക്കൽ നടപടി www.eemployment.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന നിർവഹിക്കണം.

Leave a Reply