സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ അവസരം

0
13551

01.01.2000 മുതൽ 31.08.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ കഴിയാതെ സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് മുൻകാല സീനിയോറിറ്റിയോടുകൂടി 01.10.2021 മുതൽ 30.11.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കി നൽകും.

For more details visit Employment Exchange official website.

How to Renew Online (Special Renewal)

Candidates can renew Employment Exchange Special Registration online.

  • For renewing visit https://eemployment.kerala.gov.in/
  • Click Renewal – Special Renewal
  • Select District, Exchange name, Local body, Ward name, Registration Number (Eg. 00/1234, 12/w1223 etc), Mobile number, gender, Date of birth and click get details
  • If all the above details correct we will find out our detail on below.
  • Click the confirm button and complete the process.
  • After submitting we will get Registration details and Registration card details.
  • Print that for future reference.