ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ ഒടുക്കാൻ ഇനി ഇ ചെല്ലാൻ

0
814

ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കേരള പോലീസ് National vehicle database (പരിവാഹൻ)മായി ബന്ധപ്പെടുത്തി E – Challan PoS device മുഖാന്തിരം വാഹനം പരിശോധിച്ച് പിഴ നൽകുന്നതിനും വാഹനത്തിന്റെ / ലൈസൻസിയുടെ മുൻകാല പിഴ പരിശോധിച്ചറിയുവാനും തത്സമയം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡ് / ഇന്റർനെറ്റ് ബാംങ്കിംഗ് / ക്യാഷ് പേയ്‌മെന്റ് മുഖാന്തിരം പിഴ ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇ ചെല്ലാൻ സംവിധാനത്തിന് 2020 സെപ്തംബർ 22ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നീ 5 പ്രധാന നഗരങ്ങളിലാണ് ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ വരിക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.