എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ സൗകര്യം

0
1054

കോവിഡ് 19 മൂലം തൊഴിലന്വേഷകർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സേഞ്ചിൽ നേരിട്ട് എത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചു.

ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ

  • രജിസ്ടേഷൻ
  • പുതുക്കൽ
  • സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേർക്കൽ
  • തൊഴിൽ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേർക്കൽ

അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സേഞ്ചിൽ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 27 നകം ഹാജരാക്കി വേരിഫൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് https://eemployment.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.