2024ലെ പൊതു അവധികൾ

0
1839

2024ലെ പൊതു അവധികൾ സംബന്ധിച്ചു സർക്കാർ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചു (GO.(P) No. 24/2023/GAD, തീയതി 2023 ഒക്ടോബർ 4). ഞായറാഴ്ചകൾക്കും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകൾക്കും പുറമേയുള്ള പൊതു അവധി ദിനങ്ങൾ ചുവടെ;

 • മന്നം ജയന്തി – ജനുവരി 2 ചൊവ്വ
 • റിപ്പബ്ലിക് ദിനം – ജനുവരി 26 വെള്ളി
 • ശിവരാത്രി – മാർച്ച് 8 വെള്ളി
 • പെസഹ വ്യാഴം – മാർച്ച് 28 വ്യാഴം
 • ദുഃഖ വെള്ളി – മാർച്ച് 29 വെള്ളി
 • ഈദ് ഉൾ ഫിതർ (റംസാൻ) – ഏപ്രിൽ 10 ബുധൻ
 • മേയ് ദിനം – മേയ് 1 ബുധൻ
 • ബക്രീദ് – ജൂൺ 17 തിങ്കൾ
 • മുഹറം – ജൂലൈ 16 ചൊവ്വ
 • കർക്കടക വാവ് – ഓഗസ്റ്റ് 3 ശനി
 • സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം – ഓഗസ്റ്റ് 15 വ്യാഴം
 • ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി – ഓഗസ്റ്റ് 20 ചൊവ്വ
 • ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി – ഓഗസ്റ്റ് 26 തിങ്കൾ
 • അയ്യങ്കാളി ജയന്തി – ഓഗസ്റ്റ് 28 ബുധൻ
 • മൂന്നാം ഓണം/ മിലാഡി ഷെറിഫ് – സെപ്റ്റംബർ 16 തിങ്കൾ
 • നാലാം ഓണം – സെപ്റ്റംബർ 17 ചൊവ്വ
 • ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി – സെപ്റ്റംബർ 21 ശനി
 • ഗാന്ധി ജയന്തി – ഒക്ടോബർ 2 ബുധൻ
 • ദീപാവലി – ഒക്ടോബർ 31 വ്യാഴം
 • ക്രിസ്തുമസ് – ഡിസംബർ 25 ബുധൻ

ഞായറാഴ്ചകളിലും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലും വരുന്ന വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ

 • ഈസ്റ്റർ – മാർച്ച് 31
 • ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ജയന്തി / വിഷു – ഏപ്രിൽ 14
 • ഒന്നാം ഓണം – സെപ്റ്റംബർ 14
 • തിരുവോണം – സെപ്റ്റംബർ 15
 • മഹാനവമി – ഒക്ടോബർ 12
 • വിജയദശമി – ഒക്ടോബർ 13

നിയന്ത്രിത അവധികൾ

 • അയ്യാ വൈകുണ്ഡസ്വാമി ജയന്തി – മാർച്ച് 12 ചൊവ്വ (സർക്കാർ – അർധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നാടാർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും നിയന്ത്രിത അവധി)
 • ആവണി അവിട്ടം – ഓഗസ്റ്റ് 19 തിങ്കൾ (ബ്രാഹ്‌മണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയന്ത്രിത അവധി)
 • വിശ്വകർമ ദിനം – സെപ്റ്റംബർ 17 ചൊവ്വ (വിശ്വകർമ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സർക്കാർ, അർധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൽലെ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും നിയന്ത്രിത അവധി)

നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന അവധി ദിനങ്ങൾ

 • റിപ്പബ്ലിക് ദിനം – ജനുവരി 26 വെള്ളി
 • ശിവരാത്രി – മാർച്ച് 8 വെള്ളി
 • ദുഃഖ വെള്ളി – മാർച്ച് 29 വെള്ളി
 • കണക്കെടുപ്പിന് വാണിജ്യ, സഹകരണ ബാങ്ക് അവധി – ഏപ്രിൽ 1 തിങ്കൾ
 • ഈദ് ഉൽ ഫിതർ (റംസാൻ) – ഏപ്രിൽ 10 ബുധൻ
 • മേയ് ദിനം – മേയ് 1 ബുധൻ
 • ബക്രീദ് – ജൂൺ 17 തിങ്കൾ
 • സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം – ഓഗസ്റ്റ് 15 വ്യാഴം
 • ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി – ഓഗസ്റ്റ് 20 ചൊവ്വ
 • മിലാഡി ഷെറിഫ് – സെപ്റ്റംബർ 16 തിങ്കൾ
 • ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി – സെപ്റ്റംബർ 21 ശനി
 • ഗാന്ധി ജയന്തി – ഒക്ടോബർ 2 ബുധൻ
 • ദീപാവലി – ഒക്ടോബർ 31 വ്യാഴം
 • ക്രിസ്തുമസ് – ഡിസംബർ 25 ബുധൻ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.