കംപ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ നോബൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരം

0
834
  1. ടോയ് സ്റ്റോറി പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനി: പിക്സർ
  2. കംപ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ നോബൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരം : ട്യൂറിങ് പുരസ്കാരം
  3. ട്യൂറിങ് പുരസ്കാരം നല്കുന്ന സംഘടന: അസോസിയേഷൻ ഫോർ കംപ്യൂട്ടിങ് മെഷിനറി
  4. ട്യൂറിങ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ടോയ് സ്റ്റോറിയുടെ ശില്പികൾ : എഡ് കാറ്റ്മൾ , പാറ്റ് ഹാൻരഹാൻ
  5. ടോയ് സ്റ്റോറി പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷം : 1995
  6. ഡിസ്നി പിക്സർ സ്റ്റുഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത വർഷം: 2006
  7. ഏത് കമ്പനിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവിഷൻ ആണ് പിക്സറിന്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായത്: ലൂക്കാസ് ഫിലിംസ്
  8. ലൂക്കാസ് ഫിലിംസിനെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് വാങ്ങിയ വർഷം : 1986
  9. ട്യൂറിങ് പുരസ്കാരത്തിന്റെ സമ്മാന തുക : ഏഴരക്കോടി രൂപ
  10. ടോയ് സ്റ്റോറിയുടെ എത്ര പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? 4

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.