പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ 535 മാനേജര്‍ ഒഴിവുകള്‍

0
754

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് 535 മാനേജർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 445 മാനേജർ ഒഴിവും 90 സീനിയർ മാനേജർ ഒഴിവുമാണുള്ളത്. ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒക്ടോബർ/ നവംബർ മാസങ്ങളിലായിരിക്കും പരീക്ഷ.

ഒഴിവുകൾ

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി https://www.pnbindia.in/Recruitments.aspx എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അവസാന തീയതി: 2020 സെപ്റ്റംബർ 29.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.