മലയാളം പഠിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് : നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രസകരമായ മറുപടി

0
1398

നമുക്ക് അറിയേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് പകരം ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്. അറിയേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ മറുപടിയും കിട്ടും.

എന്നാൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിനോട് മലയാളത്തിൽ ” നീ ആരാണ് “ എന്ന് കീബോർഡ് വഴി എഴുതി ചോദിച്ചാലോ?

മറുപടി രസകരമാണ്..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.