പണി തുടങ്ങി വാട്ട്സാപ്പ്

0
675

പുതിയ പ്രൈവസി പോളിസി അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് വാട്ട് സാപ്പിലെ ചില സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകില്ല എന്ന് വാട്ട്സാപ്പ് കമ്പനി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ചില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാട്ട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ലഭിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അയക്കണമെങ്കിൽ അവ ഗാലറിയിൽ നിന്നും അയക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ധാരാളം പേർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പ്രൈവസി പോളിസി അംഗീകരിക്കാത്തവരുടെ സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത് എന്നു വേണം കരുതാൻ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.