2021 ൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞ വാക്ക്

0
795

വിനോദം, വാർത്തകൾ, സ്‌പോർട്‌സ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഇന്ത്യക്കാർ 2021ലുടനീളം ഏറ്റവുമധികം തിരഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ 2021-ലെ സേർച്ചിങ് ഫലങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്ന വാക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരഞ്ഞ വാക്ക്

  1. Indian Premier League (IPL)
  2. CoWIN
  3. ICC T20 World Cup
  4. Euro Cup
  5. Tokyo Olympics
  6. COVID vaccine
  7. Free Fire redeem code
  8. Copa America
  9. Neeraj Chopra
  10. Aryan Khan

ഗൂഗിൾ നല്കുന്ന places or “Near me” വിഭാഗത്തിൽ തിരഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ

1. COVID vaccine near me

2. COVID test near me

3. Food delivery near me

4. Oxygen cylinder near me

5. Covid hospital near me

6. Tiffin service near me

7. CT scan near me

8. Takeout restaurants near me

9. Fastag near me

10. Driving school near me

“How to” സേർച്ച് വിഭാഗത്തിലെ 2021 ൽ തിരഞ്ഞ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

1. How to register for COVID vaccine

2. How to download vaccination certificate

3. How to increase oxygen level

4. How to link PAN with AADHAAR

5. How to make oxygen at home

6. How to buy dogecoin in india

7. How to make banana bread

8. How to check IPO allotment status

9. How to invest in bitcoin

10. How to calculate percentage of marks

“What is” വിഭാഗത്തിൽ 2021 ൽ തിരഞ്ഞ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

1. What is black fungus

2. What is the factorial of hundred

3. What is Taliban

4. What is happening in Afghanistan

5. What is remdesivir

6. What is the square root of 4

7. What is steroid

8. What is toolkit

9. What is Squid Game

10. What is delta plus variant

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.