ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ (B.DES) കോഴ്‌സ്

0
564

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലേക്ക് 2023-24 അധ്യയന വർഷം ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ (B.Des) പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. ജൂൺ ഒന്നുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.lbscentre.kerala.gov.in വഴി ഓൺലൈനായി 2023 മേയ് 30 വരെ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അനുബന്ധ രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പ്ലസ്ടു ആണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണം. ഫോൺ: 0471-2324396, 2560327.

Leave a Reply