സ്വന്തം പേരിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഫോൺ കണക്‌ഷൻ എടുത്തോ? കണ്ടുപിടിക്കാം, റദ്ദാക്കാം

0
494

സ്വന്തംപേരിൽ മറ്റാരെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്‌ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയാൻ കേന്ദ്ര ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ ‘സഞ്ചാർ സാഥി’ എന്ന പുതിയ പോർട്ടൽ സഹായിക്കും. ഇത്തരം കണക്‌ഷൻ നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും. www.sancharsaathi.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ‘നോ യുവർ മൊബൈൽ കണക‍്ഷൻസ്’ ക്ലിക് ചെയ്യുക. മൊബൈൽ നമ്പറും ഒടിപിയും നൽകുന്നതോടെ അതേ കെവൈസി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത മറ്റു കണ‍ക‍്ഷനുണ്ടെങ്കിൽ അവ കാണിക്കും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത നമ്പറുണ്ടെങ്കിൽ ‘നോട്ട് മൈ നമ്പർ’ എന്നു കൊടുത്താലുടൻ ടെലികോം കമ്പനികൾ ആ സിം കാർഡിനെക്കുറിച്ചു സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തി തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കും.

Here are the steps on how to know the number of connections issued in your name:

  1. Go to the TAFCOP (Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection) portal at https://tafcop.sancharsaathi.gov.in
  2. Click on the “Check Mobile Connections” tab.
  3. Enter your mobile number and click on “Submit”.
  4. You will receive an OTP on your mobile number. Enter the OTP and click on “Validate”.
  5. You will see a list of all the mobile connections that are registered in your name.
  6. If you find any connections that you do not recognize, you can report them by clicking on the “Report” button.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.