പഠനത്തിനിടയിലും സ്വന്തമായി സമ്പാദിക്കുന്ന അഖിൽ ,കാണൂ അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ സോപ്പ് കഥ

0
801

പഠനത്തിനിടയിലും സ്വന്തമായി സമ്പാദിക്കുന്ന അഖിൽ , കാണൂ അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ സോപ്പ് കഥ
Story of a Teenage boy Akhil, who manages to find money for his eduction by making soap

Address: Sadhuraj D
Konkanavila veedu
Thudali
Dalummucham P.O
695125
8606168909

Couple Company എന്ന ഫേസ് ബുക്ക് പേജിലെ വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.