വൈദ്യുതി ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ കെ.എസ്.ഇ.ബി.

0
976

വൈദ്യുതി ബില്ലിനെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗ നിരക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്ക് വെച്ചാണ് പ്രതികരണം.

വൈദ്യത ഉപയോഗ നിരക്ക്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.