വൈദ്യുത ബിൽ സ്വയം കണക്കാക്കാം. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കെഎസ്ഇബി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു

0
884

ഉപഭോഗം മനസ്സിലാക്കിയതിനുശേഷം ബിൽ തുക എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആകുന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കെഎസ്ഇബി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉപഭോഗം, താരിഫ്, ഫേസ് എന്നിവ നൽകിയാൽ നിഷ്പ്രയാസം ഏത് ഉപഭോക്താവിനും അവരുടെ ബിൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. സന്ദർശിക്കുക:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.