കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയിൽ വ്യത്യസ്ത ഒഴിവുകൾ

0
827

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയിൽ വ്യത്യസ്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം. കരാർ നിയമനമാണ്.

  • M.Tech / ME Environment Engineering
  • MSW
  • B.Tech / BE Safety and Fire / Industrial / Chemical / Mechanical / Electronics and Communication / Civil
  • MSc. Oceanography / Ocean Sciences / Atmospheric Sciences/ Meteorology / Environmental Science and/or Disaster Management
  • MA / MSc Economics / Econometrics/Applied Economics
  • SSLC + Diploma / ITI എന്നീ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അവസാന തിയ്യതി 2020 ഒക്ടോബർ 27. വെബ് സൈറ്റ് വിലാസം https://sdma.kerala.gov.in/jobs/

Leave a Reply