യു.എ.ഇയിലും ഒമാനിലും നഴ്സുന്മാർക്ക് അവസരം

0
990

ഒഡെപെക് മുഖേന യു.എ.ഇയിലും ഒമാനിലും നഴ്സ് നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കണം. കരാർ 2 വർഷമാണ്. അവസാന തീയതി 2020 ജൂൺ 30

Vacancy details

  • Operation Theatre
  • ICU
  • Emergency Medicine
  • Labor room

യോഗ്യത : B.Sc Nursing, PBBSC, GNM, M.Sc Nursing.

Experience: For Oman : 4 years, UAE: 3 years. For more details and online application visit https://odepc.kerala.gov.in/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.