ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സം : ഫേസ്ബുക്കിൽ വിശദീകരണവുമായി കമ്പനി

0
911

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സം കാരണം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നില്ല. പലരും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റം അപ്ഡേഷൻ കാരണം ഓഡറുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലാ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കാണാം.

Sorry, our systems continue to upgrade and we may not be able to access your order information temporarily. Please track your orders, cancellations and return requests easily here: http://fkrt.it/bqWLi~NN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158647372818559&id=102988293558

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.