മിത്രം/ദീപം പ്ലാനിൽ ഉള്ളവർക്കായി മിത്രം പ്ലസ് പ്ലാനുമായി ബി.എസ്.എൻ എൽ

0
1053

കേരളത്തിലെ ബി.എസ്.എൻ എൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന Mithram, Deepam പ്ലാനുകൾ 15.02.2020 ലഭ്യമല്ല. ഈ പ്ലാനുകളിൽ ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് Mithram Plus പ്ലാനിലേക്കോ മറ്റ് ഹയർ പ്ലാനുകളായ 1699 അല്ലെങ്കിൽ 1999 പ്ലാനിലേക്കോ മാറാവുന്നതാണ്.

Mithram Plus Plan Details

Plan Amount : 109 (Unlimited Calls+ 5GB Data for 20 days. (Plan validity: 90 days)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.