ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും രക്ഷാ ദൗത്യങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാൻ keralarescue.in

0
1486

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും രക്ഷാ ദൗത്യങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാൻ keralarescue.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

ലഭ്യമായ സഹായങ്ങൾ

 1. REQUEST FOR RESCUE
  രക്ഷാപ്രവർത്തനം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ
 2. REQUEST FOR RESOURCES സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ
 3. MISSING PERSON/ FIND PERSON
  വ്യക്തിയെ തിരയുക/ കാണാതായ വ്യക്തികളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
 4. RELIEF CAMPS ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ വിവരങ്ങൾ
 5. TO CONTRIBUTE സംഭാവന നൽകാൻ
 6. DISTRICT NEEDS & COLLECTION CENTERS ജില്ലകളിലെ ആവശ്യങ്ങൾ
 7. VOLUNTEER & NGO/COMPANY വൊളന്‍റീയർ &എൻജിഒ/കമ്പനി‍
 8. CONTACT INFO ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ
 9. REGISTERED REQUESTS ഇതു വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടവ
 10. HOSPITALS ആശുപത്രികൾ
 11. ANNOUNCEMENTS അറിയിപ്പുകൾ
 12. PRIVATE RELIEF & COLLECTION CENTERS സ്വകാര്യ റിലീഫ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ സെന്ററുകൾ

For emergency support, call the District control room at 1077 or the State control room at 1070.
Volunteers may contact District Project Managers for support related to volunteering and contributions

സഹായത്തിനായി സന്നദ്ധ സേവകർ തയ്യാറാണ്.
സഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ വിളിക്കുക: ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂം: 1077 , സംസ്ഥാന കൺട്രോൾ റൂം: 1070

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.