പബ്ജി അടക്കം 118 ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ കൂടി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിച്ചു

0
792

ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിരോധിച്ചു. പബ്ജി ഗയിം അടക്കമുള്ള 118 ആപ്പുകൾക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജനപ്രിയ ഗെയിം ആപ്പ് ആയ പബ്ജി, കാംകാർഡ്, ബെയ്ഡു, കട് കട്, ട്രാൻസെൻഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആപ്പുകളും നിരോധിച്ചവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.