വാട്സാപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യാം : ഫിംഗർ പ്രിൻറ് ഉപയോഗിച്ച്

0
1084

നമ്മുടെ ഫോൺ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഈസിയായി തുറന്ന് അവർക്ക് നമ്മുടെ ചാറ്റ് വിവരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം വാട്ട്സ്ആപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല.

എന്നാൽ വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ ലഭ്യമായ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് ലോക്ക് സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വാട്ട്സ്ആപ്പ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി ഫിംഗർ പ്രിൻറ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ വാട്സ്ആപ്പ് തുറക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.

വാട്സാപ്പ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ് ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

https://youtube.com/shorts/jPVy7GYWFSk

Leave a Reply