ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പാർട്ട് 1

0
3504
 1. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് : മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ.
 2. ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രസിഡന്റ് : പത്മകുമാർ. എ
 3. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് : 20
 4. ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംമ്പരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി : ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
 5. തെക്കൻ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം : തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം
 6. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം : കൂടൽമാണിക്യം
 7. തടിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് : ദാരുമയി
 8. അയ്യപ്പന്റെ ധ്വജവാഹനം: കുതിര
 9. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പള്ളി ഉണർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗം : ഭൂപാള രാഗം
 10. ശബരിമലയിലെ പ്രധാന പ്രാസാദം ഏത് : നെയ്യ്
 11. ചിദംബരത്തിലെ പ്രധാന പ്രാസാദം ഏത് : കുറുക്ക്
 12. നാല്പ്പാമരങ്ങൾ : അത്തി, ഇത്തി, അരയാൽ, പേരാൽ
 13. നടരാജ രൂപം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് : ചോള രാജവംശം
 14. ബദാമി ഗുഹാക്ഷേത്രം എവിടെ : കർണ്ണാടക
 15. കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ : സൂര്യദേവൻ
 16. ഗരുഡ സ്തംഭങ്ങൾ ഉള്ള ക്ഷേത്രം: പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം
 17. അഗ്നിയെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥം : ഋഗ്വേദം
 18. സരസ്വതി ഇല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടിയുടെ പേര് : കൂവളം
 19. ഷഷ്ഠി ഏത് ദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു : സുബ്രമണ്യൻ
 20. ഭദ്രകാളിയുടെ വാഹനം : വേതാളം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.