ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷാ സഹായി : രാമായണം

0
2567

രാമായണത്തിലെ കാണ്ഡങ്ങൾ

 1. ബാലകാണ്ഡം
 2. അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
 3. ആരണ്യകാണ്ഡം
 4. കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം
 5. സുന്ധര കാണ്ഡം
 6. യുദ്ധകാണ്ഡം
 7. ഉത്തര കാണ്ഡം

_______________________________________

 1. ശ്രീ രാമന്റെ കുല ഗുരു ആര്? വസിഷ്ഠൻ
 2. ശ്രീരാമന്റെ പാദസ്പർശത്താൽ ശാപമുക്തയായത് ആര് : അഹല്യ
 3. ശ്രീരാമന്റെ വംശം : സൂര്യവംശം
 4. ശ്രീരാമന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം : പുണർതം
 5. അഗസ്ത്യൻ ശ്രീരാമന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത മന്ത്രം : ആദിത്യഹൃദയം
 6. രാവണൻ സീതയെ പാർപ്പിച്ച സ്ഥലം : അശോക വനിക
 7. ബാലിയുടെ പുത്രൻ: അംഗദൻ
 8. ഹനുമാൻ വധിച്ച രാവണപുത്രൻ : അക്ഷയ കുമാരൻ
 9. സീതയുടെ വളർത്തച്ഛൻ: ജനകൻ
 10. താടകയെ വധിച്ചത് ആര് : രാമൻ
 11. സുഗ്രീവന്റ രാജ്യം ഏത് : കിഷ്കിന്ധ
 12. സുഗ്രീവന്റെ ഭാര്യ: രുമ
 13. ശിവൻ രാവണന് നല്കിയ വാൾ : ചന്ദ്രഹാസം
 14. ശ്രീരാമൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം നടത്തിയ നദി : സരയൂ നദി
 15. ബാലിയുടെ പിതാവ് : ദേവേന്ദ്രൻ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.