ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷാ സഹായി : പാർട്ട് 2

0
2207
 1. ദുർഗ്ഗയുടെ പൂജാ പുഷ്പം: കുങ്കുമ പൂവ്
 2. രണ്ടു തിരിയിട്ട ദീപം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു : ധനലാഭം
 3. ബുദ്ധിയുടെ വൃക്ഷം : അരയാൽ
 4. തുളസി ചെടി ആരുടെ അവതാരമാണ്: ലക്ഷ്മിദേവി
 5. നാരദന്റെ വീണ : മഹിനി
 6. അസുരന്മാരുടെ ഗുരു : ശുക്രാചാര്യൻ
 7. സംസ്ക്യതവും മലയാളവും ചേർന്ന ഭാഷ : മണിപ്രവാളം
 8. മഹാഭാരതത്തിൽ എത്ര പർവ്വങ്ങൾ ഉണ്ട് : 18 ( 125000 ശ്ലോകങ്ങൾ )
 9. കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധം എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു : 18 ദിവസം
 10. പാതാളത്തിന്റെ അധിപൻ ആര് : അനന്തൻ
 11. ഗംഗാദേവി ആരുടെ പത്നി ആയിരുന്നു : ശന്തനു മഹാരാജാവ്
 12. ഹനുമാൻ ആരുടെ മകനാണ്: അഞ്ജന
 13. താര ആരുടെ ഭാര്യയാണ് : ബാലി
 14. ശതകോടി അർച്ചന നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം : മലയാലപ്പുഴ
 15. ചാക്യാർകൂത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യം : മിഴാവ്
 16. വിചിത്രവീരന്റെ പത്നിമാർ : അബിക, അംബാലിക
 17. ലോഹ വിഗ്രഹം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് : ലൗഹി
 18. സംഖ്യാശാസ്ത്രം ആരുടെ കൃതിയാണ് : കപിലൻ
 19. വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോയിൽ പ്രസംഗിച്ച വർഷം : 1893
 20. ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മതം : ഹിന്ദുമതം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.