ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷാ സഹായി : നവോത്ഥാനം

0
1704
 1. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടന്ന വർഷം: 1936 നവംബർ 12
 2. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ജന്മദേശം: കൊല്ലൂർ
 3. മാറുമറയ്ക്കൽ പ്രക്ഷോഭം (ചാന്നാർ ലഹള ) നടന്നത് എവിടെ : തിരുവിതാംകൂർ
 4. കുമാരനാശാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം : കായിക്കര
 5. വൈക്കം സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം: 1924 മാർച്ച് 30
 6. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം: 1931
 7. ഭാരത് കേസരി : മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
 8. അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടന്ന വർഷം : 1888
 9. സഹോദര പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് : 1917
 10. അയ്യങ്കാളിയെ പുലയ രാജാ എന്ന് വിളിച്ചത് ആര് : ഗാന്ധിജി
 11. അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചതാര് : ശ്രീനാരായണ ഗുരു
 12. പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് : 1947
 13. അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച സ്ഥലം : വെങ്ങാനൂർ
 14. ദർശന മാല ആരുടെ കൃതിയാണ് : ശ്രീനാരായണ ഗുരു
 15. എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം നിലവിൽ വന വർഷം : 1903 മെയ് 15
 16. ശ്രീബുദ്ധചരിതം രചിച്ചത് : കുമാരനാശാൻ
 17. ശൂരനാട് കലാപം നടന്നത് :1949
 18. പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ : എ കെ ഗോപാലൻ
 19. സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്: വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ
 20. ജാതി കുമ്മി ആരുടെ കൃതിയാണ് : പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.