ദേവസ്വം ബോർഡ്‌ പരീക്ഷാ സഹായി : ക്ഷേത്രങ്ങൾ

0
1605

ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

 1. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള മേജർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ : 236
 2. ദേവസ്വം ബോർഡിലുള്ള മൈനർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ : 479
 3. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള പെറ്റി ക്ഷേത്രങ്ങൾ : 481
 4. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള പി.ഡി ക്ഷേത്രങ്ങൾ: 52
 5. ഒരു നേരം പൂജ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് : പെറ്റി ദേവസ്വം
 6. രണ്ടു നേരം പൂജയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് : മൈനർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ
 7. രത്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് : മണിമയി
 8. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രം : തിരുനെല്ലി
 9. ദക്ഷിണ മൂകാംബിക : പനച്ചിക്കാട്
 10. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തുള്ളൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് : അമ്പലപ്പുഴ
 11. ഗണപതിയുടെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യേണ്ടത് : ഒരു തവണ
 12. അയ്യപ്പന് അഭിഷേകം ഏത് : നെയ്യ്
 13. കുങ്കുമം തെടാൻ ഏത് വിരൽ ഉപയോഗിക്കണം: നടുവിരൽ
 14. സരസ്വതിയുടെ പൂജാ പുഷ്പം : താമര
 15. കുളത്തുപുഴ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് : പന്തളം രാജാവ്
 16. നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ക്ഷേത്രം : തളിക്ഷേത്രം
 17. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം : അംഗോർ വാട്
 18. കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം: 24
 19. പിൻവിളക്ക് ഏത് ദേവതയ്ക്ക് : പാർവ്വതി
 20. എന്താണ് തമസ്സം: ആയുധമായി നില്ക്കുന്ന വിഗ്രഹം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.