വീട്ടിലിരുന്ന് നേടാം സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ

0
1272

https://kerala.gov.in/service എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി വീട്ടിലിരുന്ന് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാം.

സ്റ്റേറ്റ് പോർട്ടലിലൂടെ ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ. വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ,സർക്കാർ സേവന പേയ്മെന്റുകൾ, വിവിധ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ
ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കറന്റ് ബില്ല്
റേഷൻ കാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി സേവനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply